REFERATER

2012

d.11.01.2012

 

remmøde: Henrik, Poul, Mogens, Niels, Jesper, Mie, Katrine, Jette, Anne, Thomas (ref). Afbud: Iben, Anders

1.Valg af ordstyrer: Anne

2.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

3.Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt.

4.Økonomi v. Poul

Ikke alle mellemværender er afsluttet, men pt. ser det ud som året går i nul. De store linjer er, at Ronja, Festen og Cornelis tilsammen giver et overskud, som mere end dækker Reflections underskud.

5.Materiale, årsindberetning mv. fra DATS

Anne kigger det igennem og ser om der er noget, vi skal indsende.

6.Igangværende produktioner

a. Jaya: Premiere 20. jan. Mie repræsenterer styregruppen med tale og blomster.


b. Den vidunderlige lampe. I gang igen efter jul. 24 på holdet. Mangler pt at besætte én rolle.


c. Piet Hein. Ole er trådt fra som instruktør. Venter nu på at nogen evt. griber bolden.


d. musikforestilling/henrik. Uafklaret.

7.Kommende produktioner

Anne arbejder videre med planen om Cassiopeia – i så fald i 2013.

8.Arkiv/hjemmeside. Anne modtager mails fra kontaktformularen – det fortsætter hun med.
9.Marketing: Intet

10.Huset

a) rengøring. Løbende dialog og samarbejde med Frivilliggruppen.
Billigere papirhåndklæder hjemkøbt til længere tids forbrug. Thomas sørger evt for at få maskinerne til at fungere med den nye papirtype. 
Et par vaske er stoppet. Thomas fix’er.
Halogenlamperne i sminken fungerer ikke ordentligt. Vi spørger pedellen om han kan hjælpe.
Henrik køber diverse varer ind.
Postorkesteret spørger om de kan låne salen én af fire datoer i foråret. I første omgang tilbyder Lampen at de kan være her 29. april (prisen er 1500 kr til Mark).
11.Medlemspleje –nyhedsbrev/mail . Herunder planlægning af generalforsamling og nyt om fastelavnsfest

  1. Ordlyden af indkaldelse til generalforsamling kom helt på plads. Udsendes i uge 3 sammen med indbydelse til fastelavnsfest. Jesper holder årsberetningen.

Medlemslisten gennemgås for kontingent-restancer.

Uddeling af pricer diskuteres. Værdige emner haves til den store price, den lille price til en person udenfor foreningen afgøres på næste møde.

12.Evt. Næste møde: Torsdag d. 9. februar kl 19.

Referent
Anne  

 

 

d. 09.02.2012

Referat af styregruppemøde torsdag. 9. feb/-2012 kl.  19.00

1. Valg af ordstyrer- Jette

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

3. Godkendelse af referat fra sidst –kontakt til pedel vedr. halogenlamper klarer Jesper inden så længe. - godkendt

4. Økonomi v. Poul. Regnskabet klart og mangler påtegning fra revisor. Ca. 10.000 i underskud

5. Igangværende produktioner

a.Jaya-har afsluttet Flash-Back. Premiere + 2 SFO forestillinger. Er gået rigtigt fint. Salen ryddes d. 10. –EFTERLYSNING:  Hvem kunne tænke sig at arbejde videre med den børnegruppe? Kontakt Jaya eller Anne


b. Den vidunderlige lampe.  Kører deruda’. De kan deres roller. Scenografi i gang efter fastelavnsfesten


6. Kommende produktioner


a. Mød mig på Cassiopeia/Anne. Øvedage  torsdage.   Budgettet blev godkendt. Starter prøver i september. Spiller før eller efter påske 2013


b. Seks sider af samme sag. Jesper fremlagde  idé og budget. Budgettet ligger på 16.200 incl. Moms med forventet overskud på ca. 1800,- Eftersender  budget pr. mail.  
Info møde i februar, starte skriveproces snarest, prøvestart efter sommerferien og forestillinger i november.  Produktionen blev godkendt.


c.Annie. budget fremlagt, og drøftet, -audition 19. februar, -premiere 12. september, sidste  forestilling 13. sept.  –Øve tirsdag.  Styregruppen bakker op under forudsætning af at Poul, som kasserer siger god for budgettet

d. musikforestilling/henrik. Dorthe Trabjerg vil gerne være med i produktionen sammen med Henrik og de venter til efter sommerferien med at komme med endeligt oplæg.


7. Arkiv/hjemmeside Matriale vedr. de kommende produktioner skrives og sendes til Thomas. Mailarkiv er  opdateret med de nye børn.
Thomas efterlyser fil vedr. fastelavnsfest. Henrik sender

8. Marketing.Der er indtil videre kun en  tilmeldt. Henrik mailer indbydelsen rundt til medlemmer. Fastelavnsfesten

9. Huset
Der skal være årligt tjek af kraner d. 15. februar. Riggen skal derfor ned. Mogens og Laurits tager den ned. Gulvet skal bruges mandag d. 20.

Mark har forespurgt om at låne vores microportere og mixerpult i vinterferien. Vi låner ikke microportere ud og lydmixer samt højttaler skal bruges i ferien. Vi siger nej.

Mogens forespørger om man skulle søge evt. Tuborgfonden om nye/ekstra microportere. Ja

Anne og Niels foreslår flerkulturelt center evalueringsmøde d.21. feb. Kl. 16.30. Anne kontakter

Masken vil gerne have information om vores aktiviteter. Vi lægger vores spilleplaner i Maskens postkasse når vi har nogle klar.

a) Rengøring 
Obs til flerkulturelt center om at huske at tømme skraldespand, hvis huset ikke skal bruges om aftenen.

10. Medlemspleje –nyhedsbrev/mail 
Herunder endelig  planlægning af generalforsamling og nyt om fastelavnsfest
Uddeling af price, årsberetning, hvem skal have den lille price?

Generalforsamling: Anne aftaler med Henning Søderberg omkring returnering. Jesper kontakter folketidendegruppen vedr. den lille price. Mogens sørger for indgravering.
Thellerne bager kage og handler ind. Jesper holder talerne til pricemodtagerne og årsberetningen. Henrik og Katrine kommer og laver kaffe forinden.

Fastelavnsfest:  Der mangler en til at tage imod når gæsterne kommer….Det gør Jesper. Der mangler barvagter. Thomas og Jesper  vil gerne passe baren noget af aftenen og der spørges bland gæsterne, hvis der mangler.

11. Meddelelser bordet rundt
Nogen der har forslag til børnerep. ?

12. Evt.  Næste møde aftales i forbindelse med generalforsamlingen.

Referent:

Anne Kristiansen

 

 

d. 08.03.2012

 

Velkommen til ny styregruppe.

Tilstede: Henrik, Anne (ref), Mogens, Niels, Katrine, Kirsten, Jette, Jesper, Thomas
Afbud: Poul, Inge

Anette fra amatørscenen i Vordingborg startede mødet med at præsentere et stykke om psykiatrien i 60’erne, som hun gerne vil sætte op her på teatret. Se pkt 7.

1. Valg af ordstyrer Niels Broholt

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af referat fra sidst

 Der har endnu ikke været tjek af kraner som ellers var aftalt til d. 15. feb. Mogens afventer ny dato fra Niels (masken)

ref. godkendt

4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen.

Årsberetning mangler at blive skrevet ned, Jesper følger op.

godkendt

5. Økonomi v. Poul Udsættes da Poul er fraværende

6. Igangværende produktioner

Den vidunderlige lampe (Henrik/Lina)

Musikken og scenografien er under udarbejdelse.

Budgettet holdes, der er endnu ikke brugt så mange penge.

Gruppen har fået indbydelse fra DATS til et weekendforløb sammen med børneteateret i Vordingborg. Teaterworkshops. Henrik har sagt ja og fortsætter således med børnegruppen efter ”den vidunderlige lampe” er færdig med at spille. 

Annie (Inge/Anne-Louise)

Audition er afholdt. Der er samlet et hold på ca. 40 aktører, har haft 2 øvegange. Der mangler at blive besat en rolle, -ung mand på 20-25.

Der er samlet et 7 mands orkester med Hans Christian Plejtrup i spidsen, -Hans Poulsen skal arrangere til orkesteret. –der mangler at blive aftalt pris.

Fortsættelsen af 6 sider (Jesper)

Holdet er ved at være på plads. PR matrialet er under udarbejdelse med Susanne Smidt.

 Mød mig på Cassiopeia (Anne)

I gang med at idé udvikle på forestillingen. Infomøde omkring sommerferien.

7. Kommende produktioner

Musikforestilling (Henrik)

Intet ny ift. sidst. Starter møder op efter sommerferien.

Forslag fra Anette vedr. nyt stykke om psykiatrien.

Styregruppen bakker oplægget op. Henrik og Jesper stiller op som konsulenter og afholder et møde, hvor der lægges strategi og budget, der skal til endelig godkendelse på næste møde. De skal have manus til gennemlæsning forinden.

Henrik og Jesper foreslår møde man-tirs-eller ons. I uge 12. Anne skriver til hende.

8. Arkiv/hjemmeside

Thomas efterlyser stof til hjemmesiden…..kom glad kære produktioner.

Der er en lang liste med interessenter, der ønsker nyhedsbreve. Alle medlemmer på igangværende produktioner opfordres til at tilmelde sig nyhedsbrev via hjemmesiden.
Der blev drøftet hvorvidt referater fra styregruppemøder skal ligge på den offentlige del af hjemmesiden eller bag logind. Der tænkes over det til næste møde.

Kontaktpersoner fra styregruppen, fremstår stadig kun med navne. Der skal fremgå at man skal anmode om at blive ringet op ved at skrive til teatrets infoadresse. –Thomas og Niels vil derudover gerne stå som kontaktpersoner m. tlf. nr. på hjemmesiden.

9. Marketing

Annie: -så snart aftaler med orkester ift. spilledatoer er på plads igangsættes pr, -med streamere, osv. Samt billetsalg.

Lampen: Billetter sælges via teater. I gang med at skrive til aviser. Plakaten er ved at blive designet. Plakater ud i starten af uge 12. Henrik skriver ud, når vi kan hente plakater til ophæng.

10. Huset
Vores fremtidige ”råderet” over ”vores” lokaler ifm. diverse mails fremkommet fra Inge-Vibeke Boysen.

Der har i den sidste tid været en del mailkorrespondance med Inge-Vibeke omkring omlægninger af lokaler i huset. Her er der fremkommet oplysninger, der er kommet bag på styregruppen og som involverer lokalefordeling fremover. –Dette blev drøftet og der blev taget fælles stilling som vi fremlægger på mødet med Inge Vibeke på torsdag d. 15. marts. –Desuden blev der aftalt spørgsmål som vi ønsker at rejse.

Mail fra Iben. Ok med nøgle til 26. marts, -Styregruppen vil gerne hjælpe med barsalg.

Spørgsmål om der er tilgået Sprøjtehusteatret penge for udlejning af sal i 2011. –Tages op med Inge Vibeke på mødet tors.d. 15. marts.

- Anne refererede fra evalueringsmøde med Flerkulturelt Center.

- Udlån til   Frivilligecenterets generalforsamling. Ok med at leje salen 21. maj. Anne giverbesked videre

- HUSK at meddele CultHus kommende produktioner så hurtigt som muligt.

11. Medlemspleje – nyhedsbrev/mail

Ikke den store tilslutning til fastelavnsfesten. Men hyggeligt arrangement.
Der blev evalueret og vi prøver en ny form til næste medlemsfest.

Forslag om velkomstbrev. Katrine vil gerne udarbejde et, som medlemmer får ved produktionsstart eller som ny tilmeldte. Med styregruppemøde i næste måned.

Arbejdsdag i samarbejde med Flerkulturelt i maj måned og vi planlægger dato på næste møde.

Drøftelse vedr. kontingent for produktioner der starter midt i et kontingent år. –Foreningens vedtægter siger at man skal betale kontingent, for at være aktiv skuespiller i foreningens produktioner, der betales kontingent pr. 1. august, og at man ikke kan være aktiv på scenen i en forestilling, hvis der ikke er betalt kontingent. Denne beslutning kan ikke fraviges andre steder end på generalforsamlingen, og må derfor gælde for alle aktive i produktionerne.

SOS-børnebyerne…støtte forestilling. Der tages på styregruppe møde.

12. Meddelelser bordet rundt

Toiletter l er snavsede, ” udenfor vores brug , hvem bruger disse uden for vores ”åbningstid”….med på mødet med IV d. 15. marts

Afløb på det første toilet/baderum lugter fælt. Jesper kontakter pedel.

13.Fastlæggelse af datoer til styregruppemøder frem til sommerferie

Mandag d. 23. april – afbud fra Anne.
Mandag d. 14. maj

Torsdag d. 14. juni

Alle møder starter kl. 19.

 14. Evt. 

Referent:

Anne Kristiansen

 

 

d. 23.04.2012

Ved mødets start havde vi besøg af SOS Børnebyerne, som ønsker at vi hjælper dem med at samle penge ind til SOS Børnebyerne. De vil være behjælpelige i baren og have en stand med reklame og de vil selvfølgelig lave et stort pr. arbejde til den dag der bliver besluttet. De ønsker dog at det bliver en af de forestillinger som ligger tættest på november. Mogens T. vil gå videre med dette til Annie produktionen og høre hvad de siger og vender tilbage med mere nyt på næste Styregruppemøde.

Ordstyrer:

Mogens T.

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt.

Godkendelse af referat fra sidst:

Manglende årsberetning fra Jesper. Der har i den sidste periode ikke været besøg af uvedkommende.

Velkomstbrev er under udarbejdelse. Ellers Godkendt.

Punkt 4.

Udsættes til næste møde, da der skal snakkes med Produktionen Annie. Mogens snakker med dem.

Punkt 5.

Der er stadig penge på bogen. Der bliver søgt aktivitetsmidler hos kommunen.

Punkt 6.

Punkt 7.

Der tilmeldes 10 medlemmer fra os. Vi må se hvad der viser sig på denne dag.

Punkt 8.

Det billetsystem som DATS har anbefalet vil vi afprøve. Den næste produktion vil blive hjulpet på vej af en fra styregruppen. Annie produktionen har allerede oprettet sig på billetnet. Så det må blive?

Punkt 9.

Annie: Det kører forrygende og alle roller er besat. Det er et godt hold. Og de er i fuld gang med at øve. Syg damerne knokler med at lave kostumer. Scenografien er også i gang. Musikken spiller der ud af.

Den Vidunderlige Lampe: Den synger på sidste vers. Det er gået rigtig godt. Børnene har været så glade for det og ønsker at der kommer et nyt stykke snart. Der er solgt en ekstra forestilling for skoler. Som det ser ud nu giver den et underskud.

Punkt 10.

Intet nyt

Punkt 11.

Intet nyt.

EVT.

Intet 

Næste møde er d. 14/5 2012 kl. 19.00

Referent

Anne

 

 

d. 14.05.2012

 

Fraværende uden afbud: Poul og Katrine, afbud fra Kirsten

1.Valg af ordstyrer: Mogens

2.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

3.Godkendelse af referat fra sidst: Jesper støver årsberetningen op og af og sender den til Thomas, som lægger på hjemmesiden. Godkendt

4.Økonomi v. Poul: Udsat

5.DATS fællesmøde for Guldborgsunds amatørscener d. 29. april –Thomas

Thomas repræsenterede Sprøjtehusteatret, Gøglertruppen Eskilstrup, Tingsted amatørteater, Perronteatret Nr. Alslev , Mælkebøtten i Stubbekøbing, var repræsenteret. Der blev åbnet op for at danne netværk og der er aftalt opfølgende møde d. 13. juni kl 19 i Stubbekøbing. Mogens og Anne deltager og muligvis et par stykker mere fra styregruppen. Thomas videresender mails herom. Hvis nogen har gode ideer til hvad vi kan bruge i og bidrage til netværket inden da, kontaktes Mogens og Anne

6.Igangværende produktioner

a.Annie: Det kører derudaf. Har lige holdt rystesammenfest. I gang med at skaffe regi og kostumer hjem. Der søges midler i Tuborgs grønne fond, Alm. Tuborgfond, + samt en mere, som en af forældrene er i gang med. SOS børnebyerne: Der arbejdes på at lave et café arrangement med et potpouri over sange og scener fra Annie.

b. Gone Beyond: Jesper og Henrik har holdt møde med Anette, som skulle komme med et oplæg og budget og der skulle indkaldes til infomøde. Hun har endnu ikke vendt tilbage, Henrik rykker. Budgetudkastet er lavet og det ligger i omegnen af 15.000,- Vi afventer.

c. Cassiopeia: Anne har søgt forlag om tilladelse, er ved at udvikle scenografiideer og samle produktionshold. Regner med at afholde informationsmøde sidst i august og starte prøver i september. Spilledatoer kommer til at ligge i april 2013 og måske starten af maj. Anne koordinerer med Culthus snarest. 

7.Kommende produktioner: - Henrik fortsætter med børneholdet efter sommerferien, påtænker Klodshans som musical. –Efterlyser voksne som medhjælpere

8.Arkiv/hjemmeside: Redaktøren modtager gerne indlæg. Nyhedsbreve skal både sendes ud på hjemmesidens mailliste og Henrik sender ud på sin medlemsliste.

9.Marketing: Der bliver taget billeder til plakat til Annie snarest, streamers mv.

 10.Huset: Papirdispensere fungerer ikke optimalt, da det ikke er originalt matriale. –Produktionerne må hænge håndklæder op , som man kan bruge som alternativ.

Arbejdsweekend. Svært at få plads til inden Annie er spillet.

Rammer til billeder. –Det vil koste omkring 3000,- at skifte glas ud med plexiglas. –Dette udskydes ift. at spare på nyinvesteringer i år. –Produktionerne skal sørge for at pille billederne ned i travle perioder.

Forbrugerkontoret: Seneste nyt. Kommunen har svaret at IV har ret til at flytte forbrugerkontoret ind hos os. –Henrik har gjort opmærksom på ulykkesrisici og problemer ift. brandsikkerhed. – Intet nyt fra IV og brandmyndigheder, så vi afventer tidspunkt for indflytning og referat for stormødet. Henrik følger op.

11.Medlemspleje –nyhedsbrev/mail Der er kommet nogle henvendelser vedr. børneteaterinitiativ i forbindelse med havnefest i Nysted. Henrik står som kontakt. –Et par kommende medlemmer har vist interesse og fået svar og telefonnumre.

12.Meddelelser bordet rundt ingen 

13.Evt. Der er endnu ikke kommet tilbagemeldinger vedr. nogle af de praktiske ting vi drøftede med IV i marts. (Nøgle til relæ hos Mark, placering af stolestativ, sikkershedspåtale af garderobevogne i foyer, opbevaring af spand og kost i siderum til køkken. Vi afventer. Mogens følger op med Flemming Pedel omkring lamper i garderoben.

Ref.

Anne Kristiansen

 

 

d.14.06.2012

1. Valg af ordstyrer. Jette valgt.

2. Godkendelse af  dagsorden. Godkendt


3. Godkendelse af referat fra sidst.  Det kunne ikke lade sig gøre at skaffe hold til Nysted havnefestival, -børne teater. Ref. Godkendt

4. Økonomi v. Poul. Poul fraværende, men har sendt en mail omkring vores bankkonto, der pt. indeholder 5.200 i likvide midler. Så kassen er midlertidigt lukket for udgifter.  Dette drøftes. Annie produktionen har haft udgifter til kostumer, kulisser, regi og musik, som er en del af forklaringen. Resten  får vi noget at vide om næste gang Poul deltager efter sommerferien.


5. Netværksmøde for amatørscener i Guldborgsund
Mogens har været i Stubbekøbing hos ”Mælkebøtten” d. 13. juni.  Tingsted, Idestrup, Eskilstrup og Sprøjtehuset var repræsenteret sammen med Mælkebøtten i Stubbekøbing.
Generelt problem at de små foreninger mangler instruktører, -kan bruge netværket. Også bruge netværket som PR-for hinandens forestillinger. Der lægges op at der dannes en netværksforening med 2 repræsentanter fra hver forening.  Forslag om at få lavet et lokalt instruktørkursus fra DATS. Anne og Mogens melder sig som repræsentanter fra Sprøjtehuset.  Næste møde 4/9 kl. 19 i Eskilstrup.  Anne og Henrik (supp. For Mogens) deltager. Henrik foreslår at dette netværk bliver nævnt/navngivet på vores hjemmeside. Besked til  vores medlemmer via kommende nyhedsbrev om at det bliver etableret et netværk for alle amatørscenerne i Guldborgsund.

6. Kulturnat + Festuge
Kulturnat 28.sept
Møde på Kulturforsyningen omkring kulturnat d. 13/9:Thomas og Mogens deltog  herfra. Masken og CULTHUS deltog også. Annie spiller forestilling om aftenen på kulturnatten.
Møde vedr. kulturnat på Folketidende d. 14/9: Mogens Thelle og IV fra CULTHUS var  til møde  og der var bred dækning fra øvrige kultur institutioner/kommunen.
Der er også latenight i byen og der lægges op til  at kulturnatten starter tidligere på dagen og evt. slutter senere. På aftenen end sædvanligt.
Sprøjtehuset kan af gode grunde ikke byde ind med andet i salen, da ” Annie” kører.

Generel utilfredshed med den sene udmelding på datoen for kulturnatten fra GBS kommune. Det ville være hensigtsmæssigt at kunne mødes længe før, så der er tid til at skabe ideer, samarbejde og rød tråd på kulturnatten.

Festuge
Inge Thelle har talt med Bo Otterstrøm og meddelt at Sprøjtehusets sal er optaget pga. forberedelse til ”Annie”. Han ville vende tilbage.
”Annie” optræder i festugen om lørdagen ved middagstid og Sprøjtehuset står opført som sponsor til festugen

Niels har et forslag med fra Lise Sanders. –Se under kommende produktioner.

7. Igangværende produktioner
a.Annie
Har travlt med at bygge scene op.  Det går godt med prøverne. Mangler en del rekvisitter fra 30’erne. Har fået lov til at kigge hos Inger hos Masken spørger rundt i styregruppen.  Inge T. sender en liste rundt, med ønske. Har fået 10.000,,- fra Tuborgs grønne fond. Har andre fondsansøgninger ude, som der afventes svar fra. –Streamers og Flyers er lavet. Plakater kommer snart. –Er kommet på billetnet.  Thomas Bjerre er kommet ind i rollen som præsident. Musikken er skrevet af Hans Poulsen nu, musikerne mangler at komme på.

b.  Gone Beyond
Ikke noget nyt. Henrik har ikke hørt svar fra Anette på trods af flere henvendelser.

c.  Cassiopeia
Produktionsgruppen er ved at være samlet. Mangler kostume og koreograf samt  et svar fra PR/annonce-forespørgsel. Tilladelser til forestilling er i hus og spilledatoer ved at blive koordineret. Skal have lagt en dato for infomøde.
Øvedag bliver enten onsdag eller torsdag aften

8. Kommende produktioner
Lise Sanders har fået midler til at lave Piet Hein forestillingen og vil gerne opføre den i Sprøjthus regi. -2 forestillinger. Hun mangler 5000,- i at få dækket alle udgifter i budgettet og hvis disse kan dækkes af billetindtæger (der går til sprøjthusteatret i øvrigt) vil hun gerne køre forestillingerne i vores regi. Barsalg går også til Sprøjtehuset.  Dette kunne evt. foregå i festugen.

Styregruppen vil gerne sige ja, såfremt det kan passes ind med ”Annie”. Inge snakker med Lise. Niels undersøger om det evt. kan foregå på et andet tidspunkt.

Henrik kommer med  budget til musicalen ”Klodshans”. Snakker med pædagogstuderende om at hjælpe til.

9. Arkiv/hjemmeside
Der har været henvendelse vedr. filmstatister til noget optagelse på middelaldercenteret. Er sendt ud til relevante medlemmer. Ellers intet nyt.

10. Marketing 
Hvis produktionerne lægger deres forestillinger ind under ”Kultunaut” bliver aktiviteterne/datoerne automatisk ført videre til  Visit Guldborgsunds eventkalender.
Cassiopeia prøver at sælge billetter via  det system som DATS har anbefalet.

11. Huset
a.nyt om forbrugerkontoret.  Niels har rundsendt referat og nye vedtægter fra Brugeråd. Heri står det nævnt at forbrugerkontoret flytter ind.. Vi har endnu ikke hørt nærmere. Afventer.

b.opfølgning på praktiske ting jf. mødet m. IV tidligere på året.  Mogens følger op.

Ivan Jørgensen er ny mand på bookingen. –der skal iværksættes et nyt booking system i starten af juni, -der er problemer med det og det fungerer ikke helt endnu. Også problemer med nøgler. Det bliver løst i nær fremtid. Mark er stoppet.

Der er lidt uoverenstemmelse omkring rengøringen med flerkulturelt. Vi prøver at løse det i fordragelighed. 

12. Medlemspleje –nyhedsbrev/mail 
13. Meddelelser bordet rundt
14. MØDE DATOER FOR NÆSTE ½-ÅR. Anne sender nye datoer ud.  Midt på måneden, rulledage:
 Tirsdag 21/8, onsdag 21/9, torsdag 25/10, tirsdag d. 20/11, torsdag d.13/12.

15. Evt. Husk Annes forestilling på Haslev højskole d. 9.juli hvis i kan. Det er afslutning på teaterudd.

Referent
Anne Kristiansen

 

 

d.21.08.2012

Fraværende m. afbud: -Inge + Katrine, -Thomas på deltid. Uden afbud: Jesper

 1.Valg af ordstyrer Poul

2.Godkendelse af dagsorden godkendt

3.Godkendelse af referat fra sidst Septembermødet er rettet til mandag d. 17/9
Ellers godkendt.

4.Økonomi v. Poul

Det ser meget stramt ud pt. – der er et underskud, der skal arbejdes hjem i år.

Poul gennemgik budget pr. 30.6.´12

5.Netværksmøde for amatørscener i Guldborgsund-Anne og Henrik tager med d. 4./9 men hvor og hvornår? Mogens undersøger og melder tilbage

6.Kulturnat + Festuge, nyt/opsamling
Mogens rundsender referat fra Jørgen Lykke vedr. kulturnatten.
Sprøjtehuset har Annie kørende, -det er vores ”bidrag” m. entré.
Kulturnatten og late-night ligger samtidig iår.
”Annie” optrådte i Festugen på Torvet, hvor der blev delt flyers ud.

 7.Igangværende produktioner

a.Annie:

3 uger til premiere. –Det går godt. Kostumer og regi er på plads
Musikken har haft frafald, men Hans Christian-pianist knokler på at få det hele på plads.
Plakater, streamers, flyers er distribueret.
Billetsalget er i gang. Forhåndssalg svarende til 2 fyldte forestillinger på nuværende tidspunkt.
Annoncesalg er gået fint, -udsolgte spaltepladser.

b.Gone Beyond der er ikke meldt tilbage fra Anette og vi afskriver projektet. 

c.. Cassiopeia Infomøde i morgen og produktionsgruppen næsten samlet.

     Spilledage fastlagt og booket. Faste øvedage lægges fast efter infomødet

d.Piet Hein

Der øves hos Lise om tirsdagen pt. – Der bliver 2 spilledage 19. oktober kl .19.30 kl. +21. oktober kl. 15.30 –og måske d. 20. hvis der bliver billetter til det. Salen bookes til opbygning fra d. 15. oktober. 
Budgettet: Projektet er finasieret af SN fonden og Guldborgsund Kommune. Overskydende billetindtægter og overskud fra barsalg går til Sprøjtehusteatret. Billetpris 100, -incl. moms og billetgebyr.
Da projektet udgiftsmæssigt går udenom Sprøjtehusteatret skal vores medlemmer betale.
Billetsalg via billetten.dk /teaterforeningen.
Henrik laver PR. Kodaafgift indberetter Lise selv i samarbejde med Poul.

8.Kommende produktioner

 Evert Taube-se vedhæftede oplæg:

Godkendt. –Øver om mandagen, forstillinger 14.-15, samt - 26. februar x2 i alt 4 gange. Prøvestart d. 3. september

KlodsHans

Budget kommer til at ligne det fra ”Lampen” , -al scenografi bliver genbrugt,

Holdet øver fortsat om mandagen. Der satses på skoleforestillinger også. Der skal spilles flere forestillinger end sidst for at det hænger sammen. Budget gennemgås næste gang. Forestillinger i efteråret.

 9.Arkiv/hjemmeside

10.Marketing

Alle ”Ronja” kunder er blevet kontaktet via mail. Plakater i overskud fordeles.

11.Huset

a.nyt om forbrugerkontoret – stadig intet nyt. 

b.opfølgning på praktiske ting jf. mødet m. IV tidligere på året.,,-der følges stadig op.

Anne har fået henvendelse fra flerkulturelt vedr. brug af køkken/kontor d. 28. sept. kl.10-13. mailen videresendes til Thellerne, der skriver tilbage på henvendelsen. Ligeledes svare på brug af lokalerne op til premiere på Annie.

Claus fra CultHus har henvendt sig vedr. hunde på kulturforsyningen. Annie har hund med i forestillingen, Inge snakker med Claus.

Der har været indbrud i vores barkøleskab.

Skurvognen med øvelokale er flyttet. Strømforsyningen ligger ”øde” hen og det bør reetableres , -Mogens snakker med Flemming. 

12.Medlemspleje –nyhedsbrev/mail intet nyt.

13.Meddelelser bordet rundt Henrik er flyttet til Stubbekøbing.

14.Evt. 

Vi ses

Referent

Anne Kristiansen

 

 

d. 24.10.2012

Afbud: katrine, Inge, Jesper, Thomas, -mangler: Henrik

1.Valg af ordstyrer Jette

2.Godkendelse af dagsorden Godkendt

3.Godkendelse af referat fra sidst Godkendt. –Kirsten og Anne tager til møde d. 6. nov. Med fællesstyregruppen GBS-amatørscener i Eskilstrup.

Mogens følger fortsat op på praktiske ting i huset bl.a. lys i kostumerum jf. ref. Fra tidligere. Stolestativ, det er svært at få plads til det, men vi løser det fra gang til gang, når der er forestillinger, der kræver fuld sceneplads.

4.Økonomi v. Poul
Produktionerne skal sørge for at deltagerne får betalt kontingent snarest. Der er mange som ikke har betalt.
Regnskabet gennemgået.
Annie giver et flot overskud, der mangler dog stadig afregning af forfatterafgift til London og danske dramatikere.
Barsalget, viser underskud. –Der har været stort spild, da meget på lager var blevet for gammelt op til ”Annie”. –Vi skal prøve at minimere udbuddet af forskellige øl og vand, så der er er coca cola, coca cola zero, danskvand med citrus, kildevand, sprite og fanta, samt tuborg + tuborg classic.
Desuden sættes priserne op til 15 kr. for vand og 25 for øl. Vin fortsat 100,-.
Vinglas, der passer til dosseringen, skal være på lager.
Regnskabet ser generelt fornuftigt ud.

 5.Igangværende produktioner

a.Annie
VeloverståetJ god opbakning fra forældre på forestillingen. der mangler at blive skilt kulisser ad og en afslutningsfest. Vinyl skal af, Piet Hein holdet skal hjælpe til. Niels koordinerer. Teknikken mangler lidt oprydning, men det ordner sig med næste produktion.

b.Cassiopeia

Vi er i gang. –Mangler fortsat lidt mænd i koret. Men ellers rigtig god besætning. Der mangler stadig kostumefolk.

c.Piet Hein

VeloverståetJ Skal på Højskolen i Marielyst d. 14. nov. Og lave en ekstra forestilling. Niels tager sig af at rydde af .

d.Evert Taube

Er i gang med at øve. Der er lavet model af scenografien, -kan ses i køkkenet.
Forestilling i midten af 14.,15,+ 26. x2 februar. God stemning på holdet, det kører.

 6.Kommende produktioner
KlodsHans: Henrik ikke tilstede, vi mangler det endelige budget. Men holdet er i gang og der er lukket for tilgang.
Anne mangler at lave en adresseliste på Cassiopeiaholdet. –Kommer snart

7.Marketing Intet at bemærke

8.Huset
Lysdæmper er i uorden. Skal repareres. Foyeroverdækning til brug v. store forestillinger, bliver opbevaret hos fam. Thelle, for at passe på den, da der var klippet noget af. Køjesengene bliver også opbevaret hos Thelle pga. plads mangel. De forsøger at sælge dem.

Aflåsning af huset stadig et problem.HUSK AT TJEKKE EFTER …Det er produktioneshaverne der har ansvaret!

Frekvenserne som microports går over, er ikke lovligt at bruge efter 1. jan. 2013. Konsekvenserne er at vi får et ustabilt lydbillede. Der skal investeres i nye microports. Det koster ca. 100.000 for 16 nye microports med nye kanaler. Mogens har forfattet en ansøgning til fonde vedr. dette. Arbejder videre med det. 

Det blev drøftet om vi skal anskaffe vores eget gulvvinyl. Niels anslår at prisen er omkring 15.000. Anne undersøger nærmere. Enighed om vi gerne vil investere i vinyl, hvis budgettet tillader det til næste år.

a.nyt om forbrugerkontoret:

intet nyt. Der afventes ny leder af CultHus. Vi afventer 

b.opfølgning på praktiske ting jf. mødet m. IV tidligere på året.

Mogens følger fortsat op.

9.Medlemspleje –nyhedsbrev/mail

Udsat til næste møde. Der skal planlægges medlemsarr. For januar måned på næste møde samt drøftes generalforsamling.

10.Meddelelser bordet rundt Intet at bemærke

11.Evt. Næste møde tirsdag d. 20. november kl. 19.

December mødet er d. 13. dec. Kl. 19.

Referent

 Anne Kristiansen

 

 

d.20.12.2012

Afbud: Katrine, Inge, Jesper

1.Valg af ordstyrer, Poul

2.Godkendelse af dagsorden, godkendt

3.Godkendelse af referat fra sidst,godkendt

4.Økonomi v. Poul

Regnskabet for 2012 gennemgået. Overskud på ca. 45.000 kr. FLOT. –og tiltrængt efter et par år med lavvande og underskud. –Tak til ”Annie” for den flotte indsats. –Årets regnskab som sådan ser fornuftigt ud.

Thomas nævner evt. mulighed for erhvervsforsikring via DATS. Poul undersøger.

Medlemsliste og kontingent gennemgået.

 5.Igangværende produktioner

a.Cassiopeia

Alle scener nu gennemgået og ”skelettet” er bygget. –Gennemspilning i går. Masser af arbejde i de næste 3 måneder. Mangler stadig hjælp til kostumer. HLTV har sagt ja til at optage reklamefilm og Anne skal finde sponsorer til filmklippene.

Korprøver med Birk kører.

Allerede mange forspørgsler på billetter.

b.Evert Taube

Kører. Musiker samles i starten af januar. Scenen er ved at blive bygget.

Premiere 8. februar. 

6.Kommende produktioner

KlodsHans (Budget gennemgås)

Budgettet tilrettes ift. skoleforestillinger, forventet solgte sæder til ord.pris samt moms.

Generalprøve d. 4. sept. Premiere torsdag d. 5. sept. forestillingerne efterflg. Kommer til at ligge torsdag.fredag og lørdage. 6.+7.+13.+14.+20.+21.+ -22. september er oprydningsdag.

Skoleforestillinger endnu ikke fastlag.

Ellers godkendt.

7.Referat fra DATS-fællesmøde for amatørscener i GBS (Anne/Kirsten)

Der mangler referat fra Niels Jørgen Krogh fra perronteatret.

Flg. Blev drøftet på mødet i nov. Fælles marketing for DATS scenerne i Guldborgsund. (evt. bruge facebook) Fælles kurser, (-Sprøjtehuset er interesseret i teknik, pr..)

Evt. abonnementsordning for medlemmerne til hinandens forestillinger, og invitation til generalprøver.

Gensidig inspiration og lån af kostumer.

Anne rykker NJK for referat og sender videre, når det er kommet.

Der er nyt fællesmøde 21. januar på Sprøjtehushuset kl. 19.

DATS rapport om amatørkulturelle netværk drøftes på næste måde, husk at læse det igennem foríndenJ

8.Arkiv/hjemmeside

Referater er nu lagt på hjemmesiden. Referatet fra generalforsamlingen er bortkommet, der ledes efter det.

9.Marketing

10.Huset

Herunder Rengøring, investering i gulvvinyl samt problem omkring frekvens/microports
Gulvvinyl: -Umiddelbart ikke noget brugt at købe hos Masken, og intet nyt derfra ift. priser. Mogens undersøger videre. Vi skal bruge gulvvinyl når scenen bygges op til Cassiopeia i marts. Der skal bruges ca. 80-100 kvadratmeter.

 Microports: -Intet nyt. Mogens arbejder på fondsansøgninger i juleferien.

Rengøring: Der er ikke særligt pænt og rent i vores lokaler…..Lizzi og Anne laver en fælles plan for rengøring i det nye år som involverer de to igangværende produktioner.
Papir og sæbebeholdere bliver ikke vedligeholdt. –Når rengøringsplanen bliver etableret, skal vedligehold indgå. –Batterier udskiftes, opfyldning osv.

Køkkenudstyr (sæbe og papir) skal koordineres med flerkulturelt.
Der er stadig tidspunkter udenfor teatrets egen aktivitetstid, hvor dørene står åbne til vores lokaler og scenen. –Det tages op med den nye leder når hun bliver ansat.
Obs til all