REFERATER

2014

torsdag d. 9. januar 2014

 

Afbud fra Katrine, Poul (varslet på sidste møde – bortrejst) Fraværende: Henrik

 

1. Valg af ordstyrer: Inge

 

2. Valg af referent: Gry

 

3. Godkendelse af dagsorden:  Godkendt

 

4.Godkendelse af referat fra hhv. den 3/10-2013 og den 28/11-2013: Godkendt

 

5.Økonomi v. Poul?: Udsættes til næste møde grundet afbud.

 

6. Igangværende produktioner

a. Klods Hans (slut regnskab) Udsættes til næste møde grundet fravær

b. Calender Girls Udsættes til næste møde grundet afbud.

c. Rent Det går godt. Plakat er færdig, var i avisen i går. Der kommer banner, der skal hænge mellem træerne. Møde med radiosydhavsøerne om radiospot. P4 med indslag. Har også talt med tv2øst.

d. ”ABBA” Mødtes i går. Der bliver sunget og fundet hinanden. Kurt er glad.

 

7. Kommende produktioner?
Pinochio v/Henrik Udsættes til næste møde.

 

 

8. Marketing: Intet nyt

 

9. Stof til nyhedsbrev, mail og Hjemmeside: Katrine opdaterer hjemmeside med info om Rent. Det aftales Katrine informerer styregruppen når hjemmeside opdateres.

 

10. Forberedelse af og indkaldelse til generalforsamling den 25/2-2014:

Poul indkalder tidsnok. Poul sender indbydelse til generalforsamlingen, samt forslag til vedtægtsændringer. Styregruppen møder ind kl. 18.00 og gør klar. Kirsten vil gerne lave kage, men kan ikke komme, hun kommer med kagen alligevel.

Inge bager kage. Årsberetning: Gry laver og fremlægger årsberetning. Indlæg fra Cassoipeia; Kirsten og Niels skriver lidt til Gry. Indlæg fra Edvart Taube; Kirsten og Niels kontakter Lizzi og Kurt om at skrive til Gry. Klodshans; Gry kontakter Henrik. Calender girls;

Gry skriver.Året har handlet om samarbejde; Styregruppen internt samt i forhold til flerkulturel. Der er investeret i dansevinyl og vogn til samme i år.

Hvem er på valg, hvem ønsker at genopstille. Mogens, Katrine, Poul og Kirsten er på valg. Kirsten genopstiller ikke. Mogens og Katrine genopstiller, Vi håber Poul genopstiller. Jette vil gerne hvis det er muligt ud af styregruppen og være suppleant. Der skal vælges suppleanter. Mogens tæller bar op og det der er meget tæt på for gammelt, laves et tilbud til medlemmer om at købe billigt til generalforsamlingen. Gry formulerer forslag til vedtægtsændring i forhold til længde på medlemskab for stemmeret og sender dette til Poul inden d. 17, så det kan kommer med i invitationen. Gry gør opmærksom på generalforsamling på facebook.

 

11. Fastsættelse af dato Nytårs fest. 29/3 2014 – forårsfest. Alle tænker videre og får gode ideer til næste møde. Det foreslås at der nedsættes et mindre festudvalg når vi kommer tættere på.

 

12) Huset

a) Microporter Er indkøbt. Er kommet ind i salen og er så småt afprøvet. Det er mærket og nummereret.

b) Barkøleskab Mogens har undersøgt. Et gratis er ikke realistisk med det salg vi har. Et kan købes for 4000-6000 kr.

c) Vogn til dansevinyl Er leveret, skal males

d) Defekt lys i sminke- og baderum Rent gruppen undersøger fejl og mangler da det er dem der er det og sender en mail til Mette Lima, samt flot skilt på dør om flerkulturelt og sprøjtehusteateret.

e) Øvrigt – herunder manglende lamper/mikrofoner/keyboard, blokering af elevator Der mangler 2 lamper, de er forsvundet i et tidsrum efter Annie ind til nu. Tilbagemeldingerne fra calender girls og cassiopia at de ikke kender noget til situationen. Det mangler en microfon, som vi håber dukker op. Dens æske mangler også, matblank æske. Begge dele bliver efterlyst i facebook gruppen af Gry. Vi har haft et keyboard i rekvisitrummet, som også er væk. Det skal også efterlyses på facebook. Mogens laver en inventarliste til lyd og lys, som fremad rettet udleveres til produktionsleder på kommende forestillinger, for at være sikker på at ting ikke forsvinder for os. Mogens indkøber 3 kabler til rum-mikrofonerne, så vi igen har 6 der duer. Mogens og Inge har taget initiativ til at bestille molton 20x3, da hvad vi havde, var meget småt, slidt og beskidt. Det er med kroge, som skal bruges til ophæng. Det vedtages at der skal købes kasser til opbevaring af molton, så vi holder det pænt og rent. Det aftales at Inge m. fl. rydder op i det gamle molton, smider ud hvad der ikke kan bruges. Mogens har indkøbt lamper. Der tales om udvendig plakatramme, om evt. at købe en ny til sprøjtehuset. Mogens skriver det i mailen til Mette Lima om fejl og mangler. Mogens bestiller nye stole til teknikken. Det opfordres kraftigt til at der efter forestillingerne ryddes op og gøres rent i alle kroge og baren. Der er fundet gammel mad, tyggegumme mm. Der skal laves et låne brev, som beskriver hvordan man behandler lokalet ved opsætning af forestilling. Hvordan man må hænge op og hvordan man ikke må.

 

13. Nye mødedatoer Er generalforsamlingen.

 

14. Evt. Gry skriver en mail til Henrik for at høre om alt er ok.

 

 

 

mandag d. 10. marts 2014

 

Afbud fra Katrine og Lotte. Ikke fremmødt: Henrik.

Tilstede: Jette, Niels, Mogens, Inge, Allan, Gry og Kai.

 

1) Valg af ordstyrer Inge

 

2) Valg af referent Gry

 

3) Godkendelse af dagsorden Godkendt.

 

4) Godkendelse af referat fra den 9/1-2014 Godkendt.

 

5) Godkendelse af referat fra generalforsamling 24. februar 2014 Godkendt.

 

6) Opfølgning på generalforsamlings beslutninger

a) Overdragelse af hjemmeside. Hjemmesiden er overdraget.

b) Generalforsamlingen finder at det er vedtægtsstridigt, at der er et medlem i nuværende styregruppe, der ikke har betalt sit kontingent. Styregruppen aftaler at Gry på gruppens vegne laver en skrivelse hvori det skrives at der mangler 2 kontingenter, at det eneste skal betales for at være i styregruppen fortsat, med en tidsramme/frist (4/4 2014). Hvis der ikke reageres på dette sendes det som anbefalet brev d. 28/3.

c) Poul fortsætter som kasser endnu et år, med en aftale med styregruppen om at denne finder en lærling til posten fra næste år. Mogens vil gerne være lærling. Mogens kontakter selv Poul om oplæring.

d) Generalforsamlingen foreslår styregruppen at lave en idebank og/eller et idemøde 2 gange årligt for at medlemmer har mulighed for at møde hinanden og dele ideer omkring forestillinger mm. Styregruppen bedes vende dette til først komne møde. Styregruppen vil som et forsøg invitere til idémøde, evt. som en del af nytårsfest?

e) Generalforsamlingen opfordre til at styregruppen beder produktionsledere på godkendte produktioner at holde infomøder om godkendte projekt inden projektets start. Styregruppen bedes vende dette til først kommende møde. Styregruppen vil fremadrettet bede produktionsledere om at afholde infomøde inden godkendte projekt påbegyndes.

 

7) Økonomi Se næste punkt.

 

8) Igangværende produktioner

a. Klods Hans (slut regnskab) Punktet har været udskudt siden november. Der skal forfattes en skrivelse med krav på regnskab med tidsfrist, til hvornår det senest enten skal rettes henvendelse til styregruppen omkring en løsning eller regnskabet skal ligge færdigt (4/4 2014). Hvis der ikke reageres på dette sendes det som anbefalet brev d. 28/3. Gry forfatter.

b. Rent Fantastisk forløb, gode forestillinger. Ikke mange gæster, men stort budget. Der frygtes for et større underskud. Færdigt regnskab forventes klar til næste styregruppe møde. Det har været et svært forløb i forhold til lyd-teknikken.

c. ”ABBA” Det kører. Der øves pt. på seminariet, grundet bedre øve-forhold. Positivitet! Orkester er fundet.

 

9) Kommende produktioner? - Blues Brothers v/Anne Kristiansen Projektet er godkendt. Allan skriver en mail som udkast til godkendelse og infomøde opfordring – evt. med annonce i avisen så alle, også ikke medlemmer, har mulighed for at opdage projektet og foreningen. Katrine sender kode til vores gmail til aktive styregruppemedlemmer.

 

10) Styregruppemedlemmers stærke/svage sider Styregruppen tænker over og skriver ned til næste møde hver i sær hvad man selv ser som sine forcer i en gruppe. Punktet tages op igen til næste møde.

 

11) Marketing Der tales om at infomøder og infomødeannoncer vil være godt for at blive husket i lokalsamfundet.

 

12) Stof til nyhedsbrev, mail. I forhold til nyhedsbrev aftales det at Gry og Katrine taler sammen om mail, hjemmeside og medlemslister.

12a) Hjemmeside? www.sprojtehusteatret.dk 1. Er der generelt nogle rettelser til hjemmesiden, Layout? Opsætning? mm.? Den er lidt mørk. Niels mener han har logoet på pdf, som han vil finde og sende til Katrine, så det kan komme på hjemmesiden. Er det muligt at lave en idebank-side, hvor man kan dele ideer og finde hinanden som medlemmer?

12b). Teatrets historie. - Hvad skal der stå? Skal jeg prøve udfra bogen "Teater, teater, teater" og skrive noget plus hvad jeg selv kan huske? Tag udgangspunkt i den gamle hjemmeside. Omformuler og forkort hvis der er behov for det. Sig til hvis hjælp ønskes.

12c). Tidligere forestillinger? - skal der bare stå som der gør nu, eller skal der tilføjes billede af plakat, noget tekst om handlingen, instruktør, mm.? Fedt med plakat, men ikke handling, instruktør mm..

12d). Styregruppens medlemmer? Hvad skal der stå? Der kan sagtens stå hvad hvert medlem kan kontaktes omkring, ellers er det fint med det Katrine har skrevet. Hvert medlem læser om sig selv og melder tilbage til Katrine, hvis ændring/tilføjelser ønskes.

 

13) Nytårs fest. Festen rykkes til 23/5. Fest udvalget består af Inge, Allan og Jette. De tales ved inden næste møde og har et udkast til plan for fest til næste styregruppemøde.

 

14) Huset

a) Defekt lys i sminke- og baderum Udskydes til næste møde

b) Mikserpult Er ved at være klar igen. Lån af microportere og rep af pult mm, vil gå op, hvis der laves en klar skriftlig aftale, med lovning af rep, hvis skade.

c) Ting der mangler Udskydes til næste møde

d) Lånelister/brev Udskydes til næste møde

 

15) Nye mødedatoer 10/4 kl 19.00

 

16) Evt. Udskydes til næste møde

 

 

torsdag d. 15. maj 2014

Afbud fra: Gry, Katrine Gry, Lotte

Fravær uden afbud: Henrik

 

1. Valg af ordstyrer: Inge.

 

2. Valg af referent: Mogens.

 

3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med undtagelse af pkt. 8 og 9, der udsættes til næste møde.

 

4. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt.

 

5. Opfølgning på korrespondance til styregruppemedlem: De fremmødte er frustrerede over manglende tilbagemelding/svar på mail fra Poul. Der er enighed om at prøve at få kontakt, for at få en tilbagemelding, dels omkring spørgsmål fra Poul og dels om hvor vidt der stadig er tale om medlemskab/styregruppemedlem. Det blev aftalt, at Mogens skulle kontakte Gry, for at få Gry til at tage kontakt.

 

6. Økonomi v. Poul: Poul havde sendt en mail om nuværende likviditet. Beholdning ved forrige møde var kr. 65.000,00 og siden er der betalt kr. 2.000,00 til Rasmus Krøyer (sidste ydelse ifm. RENT), kr. 15.000,00 til Folketidende, kr. 16.000,00 til forsikring og kr. 2.000,00 til diverse. Beholdning den 15. maj 2014 er kr. 30.000,00

 

7. Igangværende produktioner

a. Klods Hans: afventer stadig.

b. Rent : Mogens får de sidste udlæg mv. på plads snarest.

c. ”ABBA”: Scenen er ryddet efter RENT, udvidelsen af 1.sal er taget ned og gulvvinyl er rullet af. Svend er i gang med scenografi og malerier. Der er god energi, og det kører!

 

8. Kommende produktioner:

a. Blues Brothers v/Anne Kristiansen: Allan skriver til Anne om, at der skal holdes Info-møde og om evt. at invitere Anne til næste Styregruppemøde.

 

9. Styregruppemedlemmers stærke/svage sider: Udsættes til næste møde.

 

10. Marketing: Intet at bemærke.

 

11. Stof til nyhedsbrev, mail og Hjemmeside: Der er kommet ny hjemmeside lavet af Katrine Gry Thelle.

Punktet udsættes til næste gang, så alle har haft mulighed for at lidt mere på den.

 

12. Forårs-Hygge-Komsammen 23. maj 2014: Jette laver kartoffelsalat. Inge bager flute, laver salat og køber smør. Allan laver salat. Niels sørger for grillkul og optænding. Styregruppen mødes kl. 16.00. Der er pt. i alt 16 tilmeldte inkl. Styregruppemedlemmer.

 

13. Nominerede til Sprøjterne: a. Stor Sprøjte: Anne Kristiansen for opsætning af Møde mig på Cassiopeia Poul Stahlschmidt for mange års krævende kasserer-arbejde Katrine Gry Thelle for korarrangement til RENT og for arbejdet med ny hjemmeside b. Lille Sprøjte: Thomas Havløkke for billeder til Calender Girls Teaterforeningens kontor for salg af billetter Peter Wilcoks for medvirken til kulisser Anders Victor for gratis grafisk arbejde til plakater til forestillingerne Gummi Tarzan, Peter Pan, Ronja Røverdatter, Annie og senest RENT Lauritz Bjørn for altid at være hjælpsom ifm. lys, lyd og kraner Der var i Styregruppen enighed om, at Poul Stahlschmidt skulle have den store sprøjte og at Anders Victor skulle have den lille sprøjte. Inge & Mogens sørger for indgravering.

 

14. Nyt fra Brugerrådet: Styregruppen har tidligere fået tilsendt formandens beretning og referat.

 

15. Huset:

a. Defekt lys i sminke- og baderum

b. Ting der mangler

c. Lånelister/brev Punktet udsat til næste møde

 

16. Nye mødedatoer: Torsdag den 7/8-2014 kl. 19.00, som efterfølgende er ændret til torsdag den 14/8-2014 kl. 19.00. 17. Evt.: Intet at bemærke. Næste møde torsdag den 14/8-2014 kl. 19.00 på Sprøjtehus Teatret☺ 

 

 

torsdag d. 14. august 2014

 

Afbud fra: Katrine Gry, Gry, Jette & Lotte

Tilsted: Allan, Inge, Niels, Kaj, Henrik, Lillian & Mogens

 

1. Valg af ordstyrer: Niels.

 

2. Valg af referent: Mogens.

 

3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

 

4. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt.

 

5. Opfølgning på korrespondance til styregruppemedlem: Henrik orienterede om, at den manglende respons skyldtes en længere periode med arbejdsrelateret stress. Det blev aftalt, at der nu skal tages kontakt til Poul med henblik på at få afklaret de udestående spørgsmål ifm. med regnskab fra ”Klods Hans”. Ligeledes skal Poul have oplysninger om, hvilke skoler, der har været inde og se ”Klods Hans”, så Poul kan få sendt regninger ud. Henrik vil godt fortsat være medlem af teatret og føler sig også nu klar til at være en del af Styregruppen, men er ikke klar til at stå for børneteater.

 

6. Økonomi v. Poul: Poul havde sendt en mail med hovedtal fra halvårsregnskab: Resultat for 1. halvår udviser et underskud på ca. kr. 80.000,00. Efter salg af aktier og betaling af diverse regninger er beholdning nu på ca. kr. 10.000,00. Klods Hans – underskud på kr. 3.292,00. RENT – underskud på kr. 46.078,00. Underskuddet skyldes hovedsagelig mindre billetsalg på kr. 43.667,00, medens de budgetterede udgifter er i overensstemmelse med de faktiske omkostninger, dog med forskelle på de enkelte poster, herunder større udgifter til reklame og musik.

 

7. Igangværende produktioner

a. Klods Hans: Henrik tager kontakt til Poul, som beskrevet ovenfor under punkt 5.

b. Rent : Er afsluttet, som beskrevet ovenfor under punkt 6.

c. ”ABBA”: Har holdt sommerferie og er startet op igen. Svend har bygget scenografi. Der er premiere den 25. september, generalprøven er udsolgt. Der er en god stemning på holdet. I forhold til PR, blev det aftalt at der skal lægges noget om ”ABBA” ind på Facebook – se i øvrigt under punkt 10.

 

8. Kommende produktioner: a. Blues Brothers v/Anne Kristiansen: Anne har indkaldt til informationsmøde den 31. august kl. 12.00. Der er ca. 15, der har meldt sig til at medvirke. Anne har fået en instruktørassistent fra Tingsted amatørteater. Henrik tegner scenografi. Prøver starter så småt i september. Afhængig af hvor mange interesserede der er efter info-mødet, kan der evt. blive tale om en efterfølgende audition.

 

9. Styregruppemedlemmers stærke/svage sider: Udsættes til næste møde, hvor vi forhåbentlig er mere fuldtallige.

 

10. Marketing: Kurt/Lizzi bedes kontakte Katrine Gry for at få lagt mere ind om ”ABBA” – både på hjemmeside og på Facebook. Niels kontakter Kurt/Lizzi.

 

11. Stof til nyhedsbrev, mail og Hjemmeside: Katrine Gry savner respons på sit arbejde med den ny hjemmeside, og gør opmærksom på, at vi skal huske at læse og bruge teatrets nye mail. De tilstedeværende var enige om, at det er blevet en rigtig fin hjemmeside, samt at ingen respons er udtryk for, at alt er OK. Der var også enighed om, at det selvfølgelig altid er rart at få lidt tilkendegivelse for det arbejde man laver. Vi skal have lavet et ”opslag” på hjemmesiden, på Facebook, samt på tryk til vores ”ramme”, hvor vi søger efter ildsjæl/ildsjæle, der kunne tænke sig at lave noget drama/teater for børn. Det trykte ”opslag” kan evt. også ophænges på andre amatørteatre og evt. på skoler.

 

12. Forårs-Hygge-Komsammen 23. maj 2014: Superhyggeligt arrangement. Vi skal være bedre til at få det planlagt i bedre tid, så alle ved, hvem der har ansvar for opsætning af borde, fyldning af køleskab, oprydning, aflåsning etc. Evt. uddelegere opgaver til menige medlemmer. Billede af overrækkelse af den lille sprøjte til Anders Victor skal lægges ud på vores hjemmeside.

 

13. Nyt fra Brugerrådet: Niels havde været til Brugerrådsmøde onsdag den 13. august og der var lavet flg. referat: Nyt fra Culthus-teamet(Lokalebookning-nye folk-rengøring og vedligeholdelse-aktiviteter o.lign.) Mette berettede om stor aktivitet i forbindelse med Festuge, 100 unge fra europa indtog husene. Takkede Masken for godt samarbejde omkring Ny cirkus projekt. Erik er ansat med løntilskud (vicevært?). En praktisk medarbejder med behov-uden løn er under overvejelse. Ivan har udsendt ønskeseddel omkring booking frem til 1.juli 2015,deadline 1.september2014. En venlig familie har doneret deres klaver til huset –tak for det. Halvårsregnskab for huset viser et lille plus på et par tusinde kroner. Billedfabrikken indvies 13.september. Nyt inventar-ansøgninger og fonde. Der arbejdes på nye stole til cafe,projektor og lydanlæg. Fælles aktiviteter-Kulturnat den 3.oktober Der arbejdes på to arrangementer, Frede Damborg om mulighederne for at søge EU-midler til foreningsaktiviteter. Lene Hatt evt generel snak om frivillighed i det komunale regi. Kulturnats aktiviter arbejdes der på. Niels meddelte, at vi skal huske at meddele Ivan, hvis vi ”låner” noget, f.eks. borde. Lån af ting, skal ligesom lokaler aftales/bookes hos Ivan! Ifm. Kulturnat den 3. oktober savner Inger Mikkelsen indslag. Niels taler med ”ABBA”-holdet om de kan bidrage med noget, og Niels vil også tale med Anne om Blues Brothers evt. kan være klar med en lille appetit-vækker. Henrik prøver at få lavet en flyer om Sprøjtehus Teatrets kommende forestillinger (ABBA og Blues Brothers), som kan blive lagt frem på Kulturnatten.

 

14. Huset:

a. Defekt lys i sminke- og baderum Er blevet bragt i orden.

b. Ting der mangler Det drejer sig fortsat om 1 stk. profilspot, 1 stk. Fresnell-lampe, 1 stk. Shure mikrofon samt vores røde løber. Mogens vil få Katrine Gry til at efterlyse det på vores hjemmeside.

c. Lånelister/brev Mogens laver en optælling af lamper inden ABBA. Mogens vejleder Nikolai i bedre ”pakning” af vores micro-portere.

 

15. Nye mødedatoer: Torsdag den 18. september 2014 kl. 19.00. På dagsorden til næste møde skal der laves et punkt om evt. Efterårs-hygge-komsammen. Mogens udsender dagsorden.

 

16. Evt.: Intet at bemærke. Næste møde torsdag den 18 september 2014 kl. 19.00 på Sprøjtehus Teatret☺

 

 

 

onsdag d. 22. oktober 2014

 

Afbud fra Katrine, Allan og Henrik.

Tilstede; Lotte, Niels, Inge, Kai, Lillian, Jette, Mogens og Gry.

 

1) Valg af ordstyrer Kai

 

2) Valg af referent Gry

 

3) Godkendelse af dagsorden Godkendt, men følges ikke numerisk.

 

4) Godkendelse af referat fra Styregruppemøde den 14/8-2014 Godkendt.

 

5) Økonomi Abba er gået rigtig godt, 1400 publikummer ca. Der gættes på et overskud på min. 75.000. Vi har pt. ca. 100.000 på kontoen.

 

6) Igangværende produktioner

a. Klods Hans (opfølgning på div. udeståender). Styregruppen sender et rekommanderet brev, da der ikke er fulgt op på aftalerne fra sidste møde. Det aftales at der i brevet skrives, at hvis der ikke reageres inden for tidsfristen på 8 dage ser styregruppen det som at Henrik vælger at træde ud af styregruppen. En kopi af brevet sendes til Poul, så han kender tidsfristen.

b. ”ABBA” – Det var flot.

c. Blues Brothers v/Anne Kristiansen. Styregruppen skal gøre Anne opmærksom på at alle deltagende på scenen skal betale kontingent med tidsfrist. Lotte kontakter Anne.

 

7) Kommende produktioner?? Vi spørger medlemmerne – på facebook, det gør Gry.

 

8) Styregruppemedlemmers stærke/svage sider Udsættes til næste møde.

 

9) Marketing. Intet nyt. Mogens finder logo og sender det til styregruppen.

 

10) Stof til nyhedsbrev, mail og Hjemmeside? Facebook Christoffer – Gry og Kathrine tales ved og undersøger. Vedtægter – Gry undersøger om de vedtægter der er på hjemmesiden er de opdaterede. Gry forfatter et nyhedsbrev med info om hyggekomsammen (hvis det bliver til noget), lånebrev, nye forestillinger/nyt blod til produktioner, som sendes ud til medlemmerne på mail.

 

11) Efterårs-Hygge-Komsammen? Det foreslås at lave noget hygge i forbindelse med øveweekend på BB d. 15/11. Lotte taler med Anne, styregruppen mailes ved og hvis det aftales sætter Gry hyggeaften på facebook.

 

12) Nyt fra Brugerrådet. Der er ikke noget nyt.

 

13) Huset

a) Vandskade i kostumerum/rekvisitkælder Mogens kontakter Niels. Vi reserverer weekenden 15 – 16/11 til rømning. Mogens undersøger hvilke forsikringer der evt. dækker.

b) Ting der mangler. Det nye lys i sminkerummet er der 2 der ikke virker. Mogens følger op på det. Øl i automaten mangler, Mogens ved det.

c) Lånelister/brev. Gry og Mogens aftaler en dato inden næste møde, så brevet er klar til næste møde.

 

14) Nye mødedatoer. 19/11 2014 kl. 19.00 – 21.00 Punkter til næste møde: Generalforsamling. Hvor er vores dagrofa kort? Skal vi have en Dropbox? Eller fælles drev?

 

15) Evt. Bar priserne skal være de rigtige – skal med i Lånelister/brevet. Husk at sende ref. til Poul. 

 

onsdag d. 19. november 2014

 

Afbud fra Katrine, Henrik, Lotte, Lillian.

 

1) Valg af ordstyrer Allan

 

2) Valg af referent Gry

 

3) Godkendelse af dagsorden Godkendt

 

4) Godkendelse af referat fra Styregruppemøde den 22/10-2014 Godkendt

 

5) Økonomi Der mangler kun

 

4 kontingentindbetalinger. Baren er pt. i overskud. Der tales om at kontingentet nok bør foreslås at blive sat op for at passe med udgifter. Umiddelbart ender vi på et underskud på mellem 5000 og 10.000 ved årets udgang.

 

6) Generalforsamling 2015 Fredag 27/2 2015 – kl. 19.00, med efterfølgende hygge. Der tales om vedtægtsændringer så styregruppen kan bestå af 5-9 medlemmer, altid ulige antal. Gry skriver forslag til rettelse af vedtægter til Poul, så de kan komme med i invitationen. Hyggen planlægges med Allan som ansvarlig. Medlemmer informeres om dato og tidspunkt på facebook og ved nyhedsbrev af Gry. Gry samler info og laver årsberetning. Allan beder Anne sende noget om Blues Brothers, Gry skriver til Lizzi og Kurt for at få lidt om Abba, Inge og Mogens skriver noget om Rent.

 

7) Igangværende produktioner

a. Klods Hans (opfølgning på div. udeståender) Klods Hans; Vi har stadig ikke hørt noget om hvor mange billetter der er solgt, hvor mange forestillinger, og hvor mange institutioner der har set forestillingen, samt hvorledes de har betalt. Efter knap 2 timers snak nås frem til at hvis der ikke er reageret på brevet inden kl. 00.00 i aften, skriver Gry til Henrik på styregruppens vegne at han skal aflevere sin nøgle og at vi ser det som at han er trådt ud af styregruppen. Det aftales også at vi holder et ekstra styregruppemøde i morgen kl. 17.30, hvor vi vender situationen og kl. 18.00 kommer Anne så vi kan informere om situationen.

b. ”ABBA” Abba har umiddelbart givet ca. 60.000 kr. overskud, der mangler stadig 2 regninger. Det var godt.

c. Blues Brothers v/Anne Kristiansen. Styregruppen kan ikke finde I vedtægterne at man kun må bygge en måned før, derfor mener styregruppen at der gerne må bygges før.

 

8) Kommende produktioner?? Little shop of horrors, Kat på et varmt blik tag, Skatteøen.

 

9) Styregruppemedlemmers stærke/svage sider Udskydes.

 

10) Marketing Udskydes.

 

11) Stof til nyhedsbrev, mail og Hjemmeside? Udskydes

 

12) Evaluering af Efterårs-Hygge-Komsammen den 15/11-2014. Det var super hyggeligt, vi var 10.

 

13) Nyt fra Brugerrådet Udskydes.

 

14) Huset

a) Vandskade i kostumerum/rekvisitkælder – Vi mødes kl. 11.00 søndag 23/11 2014. b) Ting der mangler Udskydes.

c) Lånelister/brev Udskydes

d) Hvor er vores Dagrofa-kort Det er fundet!

e) Skal vi have en dropbox/fælles drev? Udskydes.

 

15) Nye mødedatoer I morgen.

 

16) Evt.