top of page

VEDTÆGTER

Vedtægter for Sprøjtehus Teatret 
§ 1.
Foreningens navn er SPRØJTEHUS TEATRET, som er en frivillig forening.
Foreningen har til huse i Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F.

§ 2.
Foreningens formål er at arbejde for at fremme interessen for og udbrede kendskabet til dramatisk kunst.

§ 3.
Som aktive medlemmer kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Som støttemedlemmer kan optages enhver, der har lyst til at støtte foreningens formål.
Medlemskab regnes fra datoen for første indbetaling af kontingent.
Gruppeledere, instruktører og producere skal påse, at alle i gruppen er medlemmer.
Aktive medlemmer får én gratis billet til hver produktion, der produceres i foreningen – dog ikke premieren - og må i øvrigt overvære så mange forestillinger, de vil - dog uden at kunne bestille billet på forhånd - og såfremt, der er ledige sæder til forestillingen.
Støtte og æresmedlemmer får én gratis billet pr. sæson – dog ikke premieren. 
Foreningens medlemmer arbejder ulønnet, såvel på scenen som for og bag denne. 
Foreningen er tilsluttet Dansk Amatørscene Samvirke. Foreningen repræsenteres, om muligt, på DATS’ generalforsamling (Storstrøms Kreds) af aktive medlemmer.

§ 4.
Der afholdes medlemsmøder efter behov. 
Den daglige besluttende myndighed varetages af styregruppen.
Dagsorden til og beslutningsreferat fra Styregruppens møder bekendtgøres for medlemmerne på foreningens hjemmeside.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af kassereren og mindst et yderligere styregruppemedlem.
Ingen aktiviteter kan igangsættes før styregruppen har givet sit tilsagn.
Hvis der opstår tvistligheder mellem medlemmer og styregruppen kan afgørelser - truffet af styregruppen - sendes til høring på næstkommende medlemsmøde.

§ 5.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Økonomien varetages af den generalforsamlingsvalgte kasserer.
Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingens valgte revisorer og forelægges på den ordinære generalforsamling af kassereren.
Optagelse af lån, køb og salg af fast ejendom skal vedtages med ⅔ på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens aktive medlemmer er til stede. Efter beslutning tegnes foreningen i det
videre forløb af den samlede styregruppe.
Kontingentets størrelse for aktive medlemmer og for støttemedlemmer fastsættes på generalforsamlingen. Kontingent for aktive medlemmer og for støttemedlemmer betales én gang årligt og gælder i 12 måneder og medlemsperiode starter fra indbetalingsdag. Ved vedvarende manglende fornyelse tages spørgsmålet om fortsat medlemskab op ved et styregruppemøde

§ 6.
Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned. Generalforsamlingen er amatørscenens højeste myndighed. 
Indkaldelse til generalforsamling med dagsorden udsendes til medlemmerne senest 21 dage før generalforsamlingen. 
Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være styregruppen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Eventuelle forslag til generalforsamlingen udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret og valgbar til styregruppe er tilstedeværende, aktive medlemmer over 15 år, som ikke er i kontingentrestance. Beslutninger afgøres ved alm. stemmeflerhed. Generalforsamlingen vælger en styregruppe på 5,7 eller 9 medlemmer og 2 suppleanter. 
Medlemmerne af styregruppen vælges for 2 år af gangen. 
Hvis styregruppen består af 9 medlemmer afgår 5 i ulige årstal og 4 i lige årstal. 
Hvis styregruppen består af 7 medlemmer afgår 4 i ulige årstal og 3 i lige årstal. 
Hvis styregruppen består af 5 medlemmer afgår 3 i ulige årstal og 2 i lige årstal. 
Suppleanter vælges for 1 år af gangen.

 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholder flg. punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen.
3. Aflæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse af regnskabet.
4. Fastsættelse af kontingenter.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til styregruppen.
7. Valg af 2 suppleanter til styregruppen.
8. Valg af 1 repræsentant fra børnegruppen til styregruppen.
9. Valg af kasserer
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 3 styregruppemedlemmer eller 10 medlemmer kræver det. 
Den skal finde sted senest 4 uger efter, at styregruppen har modtaget skriftlig begæring herom.

§ 7.
Ændring af vedtægter kan kun ske på generalforsamlingen og kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte.

§ 8.
Foreningen kan ophæves, når 2 generalforsamlinger med mellem 14 dage og 3 ugers mellemrum vedtager en enslydende beslutning herom.
Ved ophævelse tilfalder foreningens aktiver almennyttige formål, som bestemmes på den afsluttende generalforsamling.

Seneste ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 26.02.22

bottom of page